02 Października 2023 15:35
Info o ''Białym Misiu''


Adres: ul. Witczaka 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
E-mail: bialymis@jasnet.pl
KRS: 0000334873
NIP: 633 220 00 86
Regon: 241344827

  


Z naszej galerii
Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 58
Najnowszy użytkownik: Kamilaolszew
Statut stowarzyszenia
Statut Jastrzębskiego Klubu Morsów „Biały Miś”

WSTĘP

Stowarzyszenie – Jastrzębski Klub Morsów ”BIAŁY MIŚ” jest organizacją ludzi propagujących całoroczne kąpiele, hartowanie ciała oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stowarzyszenie - Jastrzębski Klub Morsów ”BIAŁY MIŚ” zwane w dalszej części Statutu - KLUBEM działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 2. Terenem działalności Klubu jest teren całego kraju, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest Kąpielisko ”Zdrój” w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Witczaka 1

§ 3. Stowarzyszenie może być członkiem stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 4. Celem Klubu jest:

1/ propagowanie kąpieli całorocznych na akwenach wodnych oraz w morzu

2/ zdobywanie poparcia dla masowego uczestnictwa w całorocznych kąpielach, hartowania ciała oraz propagowanie zdrowego stylu życia

3/ zwiększenie tolerancji przystosowania organizmu człowieka do niskich temperatur powietrza i wody,

4/ tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi aktywnym wypoczynkiem

5/ nawiązywanie kontaktów z podobnymi klubami w Polsce i zagranicą oraz udział w międzynarodowych zlotach

6/ ochrona i promocja zdrowia

§ 5. Do realizacji powyższych zadań Klub zdąża - przy zachowaniu przepisów prawnych - przez:

1/ organizacjÄ™ imprez:

a. otwarcie sezonu w październiku

b. kÄ…piel noworoczna,

c. udział w międzynarodowym zlocie morsów

d. zakończenie sezonu w kwietniu

2/organizację wspólnej rozgrzewki i kąpieli co najmniej w każdą niedzielę w okresie zimowym

3/ pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6. 1. Członkiem Klubu może być każda osoba fizyczna po ukończeniu 18 roku życia oraz małoletni po ukończeniu 12 roku życia za zgodą przedstawiciela ustawowego, który:

a. zgłosił pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu, a następnie został przyjęty na podstawie decyzji Zarządu

b. akceptuje cele Klubu i pragnie przyczynić się do jego dalszego rozwoju c. podpisze deklarację członkowską oraz zobowiąże się do zapoznania i przestrzegania regulaminu

2. Członkowie Klubu dzielą się na:

1/ zwyczajnych

2/ honorowych

§ 7. Członek zwyczajny Klubu ma prawo:

a. czynnego i biernego wyboru władz Klubu

b. uczestnictwa i składania wniosków na Walnym Zgromadzeniu

§ 8. 1/ Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie osobom szczególnie zasłużonym dla Klubu.

2/ Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony od obowiązku płacenia składek członkowskich

3/ Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Klubu na wniosek Zarządu.

§ 9. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

a. brać czynny udział w działalności Klubu, realizować program i uchwały jego organów,

b. dbać o dobre imię i prawidłowy rozwój Klubu, postępować zgodnie z jego statutem,

c. propagować hasła idei Klubu oraz zjednywać mu członków i sympatyków, d. regularnie wpłacać składki członkowskie /z wyjątkiem członków honorowych/.

§ 10. Utrata praw członkowskich następuje przez:

a. wystąpienie zgłoszone pisemnie do Zarządu Klubu,

b. wykreślenie uchwałą Zarządu Klubu za zaleganie przez okres 6 miesięcy ze składką członkowską,

c. wykluczenie prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego za działalność na szkodę Klubu,

d. ubezwłasnowolnienie prawomocnym orzeczeniem sądu,

e. śmierć członka.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 11. 1/ Władzami klubu są:

a. Walne Zgromadzenie Członków

b. ZarzÄ…d Klubu

c. Komisja Rewizyjna

d. Sąd Koleżeński

2/ Kadencja wszystkich władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

3/ W skład władz mogą wchodzić wyłącznie członkowie Klubu i pełnią oni swą funkcję społecznie.

4/ Uchwały władz klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.

§ 12. Walne Zgromadzenia są:

1. zwyczajne

2. nadzwyczajne

§ 13. Walne Zgromadzenia Klubu zwołane w trybie nadzwyczajnym:

a. uchwala kierunki i program działania Klubu,

b. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c. rozpatruje i przyjmuje sprawozdania ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

d. wybiera władze Klubu i zatwierdza regulaminy oraz uzupełnia skład pozostałych władz Klubu w razie utraty członkostwa lub rezygnacji z funkcji przez osoby wchodzące w ich skład,

e. rozpatruje odwołania członków Klubu,

f. uchwala ewentualne zmiany w Statucie,

g. podejmuje uchwały w sprawie ewentualnego rozwiązania Klubu,

h. podejmuje uchwały wniesione przez władze Klubu,

i. zawiesza w czynnościach członka władz Klubu,

j. nadaje członkostwo honorowe klubu oraz jego pozbawia na wniosek Zarządu Klubu.

§ 14. O terminie, miejscu, porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia powiadamia swoich członków co najmniej na 14 dni przed terminem jego zwołania w szczególności poprzez ogłoszenie wywieszone w budynku siedziby władz Klubu.

§ 15. 1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Klubu z inicjatywy własnej, na wniosek komisji rewizyjnej lub na wniosek 1/4 ogółu członków.

2/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku, obraduje nad zagadnieniami, dla których został zwołany.

§ 16. Zarząd Klubu jest wybierany przez Walne Zgromadzenie, przy czym jego skład określa się na 5 osób, w tym Prezes. Zarząd Klubu składa się z:

1/ Prezesa

2/ Vice-Prezesa

3/ Sekretarza

4/ Skarbnik

5/ Członka zarządu

§ 17. Do kompetencji Zarządu należy:

1/ reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2/ kierowanie działalnością klubu zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia,

3/ uchwalanie określonych planów działalności merytorycznej, preliminarzy i budżetu,

4/ zatwierdzanie bilansu,

5/ ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej, mając na uwadze potrzeby oraz stan majątkowy Klubu,

6/ występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami o nadanie i pozbawienie członkostwa honorowego,

7/ zarzÄ…dzanie majÄ…tkiem i funduszami Klubu,

8/ podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego będącego własnością Klubu

9/ decydowanie o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych, 10/ podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków stowarzyszenia,

11/ wybór Prezesa Klubu, Vice-Prezesa, Skarbnika, Sekretarza Zarządu oraz rozdział obowiązków wśród członków Zarządu.

§ 18. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym: Przewodniczącego, Vice-Przewodniczącego i Sekretarza.

§19. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1/ przeprowadzenie co najmniej 2 razy w roku okresowej kontroli statutowej i finansowej działalności Klubu,

2/ wydawanie zaleceń pokontrolnych,

3/ składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu z całokształtu swojej działalności,

4/ członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 20. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 21. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób, spośród których wybiera się Przewodniczącego i jego Zastępcę oraz Sekretarza.

§ 22. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory wynikłe między członkami, a także wypadki dotyczące postępowania sprzecznego ze Statutem w obrębie działalności Stowarzyszenia. Podlega postanowieniom Statutu oraz regulaminowi zatwierdzonemu przez Walne Zgromadzenie.

§ 23. Majątek Klubu stanowią:

1/ nieruchomości,

2/ ruchomości,

3/ fundusze.

§ 24. Na fundusze składają się:

1/ składki członkowskie,

2/ dotacje, subwencje, darowizny,

3/ dochody z majÄ…tku Klubu.

§ 25. Do reprezentowania Klubu w sprawach majątkowych wymagane jest łączne działanie przynajmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa. W pozostałym zakresie Klub może reprezentować każdy członek Zarządu.

§ 26. Zmiana Statutu wymaga:

a. uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków,

b. zatwierdzenia przez władzę rejestrującą.

§ 27. 1/ Klub może być rozwiązany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków,

2/ Uchwała w sprawie rozwiązania Klubu winna określić sposób likwidacji Klubu oraz cel, na jaki przeznacza się majątek.

§ 28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
Copyright © JastrzÄ™bski Klub Morsów BiaÅ‚y MiÅ› 2010